KIM JESTEŚMY

Adres naszej strony to: https://kominkowyswiat.pl

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony oraz zapoznanie się z naszą ofertą. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące naszej polityki prywatności, RODO, zasad przechowywania plików cookies, oraz kontakt z nami w przypadku jakichkolwiek problemów.

W JAKI SPOSÓB PRZECHOWUJEMY I ADMINISTRUJEMY DANYMI OSOBOWYMI ORAZ DANYMI Z COOKIES

1. ADMINISTRATOR DANCYH
 • Administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z serwisu https://kominkowyswiat.pl (dalej jako „Użytkownicy”) jest firma KOMINKOWY ŚWIAT Daria Żabińska z siedzibą w Trzciance przy ul. Wincentego Witosa 11a (64-980 Trzcianka), wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG NIP: 7631972087, REGON: 301613014, tel. (67) 255 32 84 e-mail: kominkowyswiat@wp.pl (dalej jako: „KS”).
 • Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w oparciu o przepisy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest zgoda Użytkownika. Do wyrażenia zgody przez Użytkownika dochodzi wskutek zaznaczenia odpowiedniego pola na stronie internetowej serwisu kominkowyswiat.pl. Użytkownik w każdym czasie może cofnąć zgodę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na przykład poprzez przesłanie go na adres e-mail: kominkowyswiat@wp.pl. Cofnięcie tej zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane osobowe Użytkownika, w zakresie w jakim Użytkownik wyraził na to zgodę, są przetwarzane w celu odpowiedzi na zgłoszenie Użytkownika złożone za pośrednictwem formularza umieszczonego w serwisie kominkowyswiat.pl, oraz w celu przekazywania Użytkownikowi informacji handlowych, marketingu, promocji i reklamy usług i produktów własnych KS lub usług i produktów podmiotów trzecich (współpracowników KS).
2. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH
 • Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej.
 • Zakres danych osobowych Użytkownika zbieranych przez Masterstick obejmuje:
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres e-mail,
  • nazwa firmy,
  • numer telefonu.
 • Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej, a po zakończeniu realizacji tych celów będą przechowywane w niezbędnym zakresie przez okres wymagany do wypełnienia przez Masterstick obowiązków przewidzianych przepisami prawa i wymagających przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
 • Użytkownik ma prawo:
  • żądania od KS dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych,
  • do przenoszenia jego danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (organu ochrony danych osobowych).
 • KS z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Masterstick zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. KS sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.
 • Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym zakresie i na niezbędny okres – podmiotom trzecim, wskazanym przez KS, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie KS czynności dotyczące działań podejmowanych na rzecz Użytkowników przez KS w ramach realizacji celów przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
 • Masterstick nie podejmuje decyzji, które mają skutek dla Użytkownika i które są wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
3. PLIKI COOKIES

KS stosuje w serwisie kominkowyswiat.pl pliki „cookies” w celu ułatwienia świadczenia usług za pośrednictwem ww. serwisu. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści dostępne w serwisie do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z serwisu.

Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na stosowanie „cookies” poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej (w szczególności umożliwienie lub zablokowanie stosowania plików „cookies”).

KS informuje, że uniemożliwienie lub ograniczenie przez Użytkownika stosowania plików „cookies”, w tym poprzez wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na stosowanie plików „cookies”, może częściowo uniemożliwić korzystanie z serwisu kominkowyswiat.pl.

4. FORMULARZE KONTAKTOWE, FORMULARZE WYCEN

Informacje pozyskane poprzez formularze na tej stronie stanowią dane osobowe dla Komnikowy Świat.

Będzie z nich korzystał wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności handlowych i usługowych podejmowanych na Państwa życzenie.

Będzie ich również używał w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi usługami.

Działania podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO).

Firma będzie przekazywała Państwa dane osobowe tylko w zakresie realizacji obowiązków prawnych.

Do kategorii odbiorców danych osobowych należą: podmioty uczestniczące w realizacji usług, finansowe i księgowe, operatorzy pocztowi, kurierzy, podmioty świadczące usługi informatyczne, podmioty świadczące usługi prawne i w zakresie dochodzenia należności oraz transportowe.

Firma ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, tj. przez okres trwania umowy oraz okres niezbędny po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez firmę w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania usług. Odmowa przekazania tych informacji uniemożliwia zawarcie umowy lub świadczenie usługi.

Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami firmy, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: kominkowyswiat@wp.pl. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami firmy, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.